Regulamin serwisu iSense.pl


Serwis - Serwis firmy P&E Services, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa i inne punkty tej firmy.

Klient - osoba fizyczna lub prawna dostarczająca sprzęt do diagnozy, naprawy.

 1. Naprawy wykonywane w iSense.pl (dalej Serwis) są naprawami pogwarancyjnymi, Serwis może przekazać sprzęt innemu serwisowi, także autoryzowanemu przez firmę Apple jeśli podlega on gwarancji, akcji serwisowej lub niezbędne jest to w celu finalizacji naprawy.
 2. Serwis w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za dane zgromadzone w pamięci urządzeń oraz ich ustawienia systemowe. Klient proszony jest o wykonywanie kopii zapasowej danych przed oddaniem urządzenia do naprawy, diagnozy.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że urządzenia poddane działaniu cieczy lub wilgoci mogą zachowywać się niestabilnie, wykazywać zmiennie symtopmy uszkodzeń w procesie diagnozy lub naprawy.
 4. Serwis informuje, że mimo dokładania wszelkich starań w celu zachowaniu pierwotnych parametrów odporności na zachlapania, wodę i pył naprawianych urządzeń, nie gwarantuje ich zachowania.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ewentualnej aktualizacji oprogramowania dostarczonego do naprawy lub wyceny urządzenia.
 6. Serwis co do zasady udziela 90 dniowej gwarancji na realizowane naprawy chyba, że producenci instalowanych komponentów (np. dyski, kości RAM) udzielają dłuższej gwarancji.
 7. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura, paragon lub potwierdzenie serwisowe potwierdzające fakt jej dokonania i rozliczenia.
 8. Gwarancję anulują uszkodzenia mechaniczne urządzenia, zalania, zawilgocenia, działania temperatury i innych czynników o parametrach nie dopuszczalnych przez producenta, nieuzgodnione próby napraw, zdjęcie plomb serwisowych oraz uszkodzenia spowodowane przez czynniki lub podzespoły o których nieprawidłowym działaniu Klient nie poinformował serwisu.
 9. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zgłoszenie problemu w ciągu 14 dni od jego wystąpienia ale nie później niż w ostatnim dniu gwarancji.
 10. Co do zasady diagnoza w iSense.pl jest bezpłatna, Serwis w momencie przyjęcia urządzenia może jednak odmówić bezpłatnej wyceny jeśli proces diagnozy będzie pracochłonny lub przekracza bieżące możliwości serwisu.
 11. Diagnoza dotyczy tylko problemów sygnalizowanych przez Klienta.
 12. Klient przy oddaniu sprzętu otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia urządzenia do naprawy. W przypadku wątpliwości co do personaliów osoby odbierającej sprzęt potwierdzenie jest dokumentem koniecznym do odbioru sprzętu.
 13. Warunkiem koniecznym do odbioru sprzętu z naprawy jest uiszczenie kosztu naprawy, możliwa jest także płatność za pobraniem kurierowi.
 14. Serwis nie zwraca wymienionych części, chyba, że przed naprawą ustalono inaczej. Może to mieć znaczny wpływ na koszt naprawy.
 15. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ciągu 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy, Serwis jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu. Opłata ta wynosi 2zł netto za każdy dzień przechowania.
 16. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na urządzeniu folie ochronne, szyby, naklejki i powłoki ochronne, karty SIM.
 17. Niniejszy regulamin obowiązuje od 24 maja 2018 roku.
 18. Klient oddając sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin.

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma P&E Services zarejestrowana pod adresem: ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, NIP: 9222589239.(zwana dalej: Serwisem).
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Serwisem umowy o świadczenie usług diagnozy i naprawy sprzętu użytkowego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naprawy/diagnozy, w okresie gwarancji, w celu ustalenia historii napraw, obsługi poserwisowej i ułatwienia otwarcia nowych zleceń, nie dłużej niż 5 lat od zakończenia naprawy serwisowej chyba, że gwarancja, wsparcie na daną usługę, część są dłuższe – wtedy dane będą przechowywane do końca gwarancji, wsparcia. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne natomiast nie podanie ich będzie skutkować odmową naprawy, diagnozy.
 7. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Odbiorcą danych osobowych oprócz Administratora, mogą być podmioty współpracujące z Administratorem na zasadzie podwykonastwa, podmioty trzecie świadczące usługi w zakresie logistycznym, informatycznym, teleinformatycznym. Twoje dane osobowe, nie są przekazywane poza obszar EOG.
 9. Dane osobowe klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Wszystkie znajdujące się w treści strony znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością prawowitych właścicieli. Nazwy towarowe Apple, iPhone, iPod, iPad, MacBook, Mac, MacBookPro, Mac mini, Mac Pro, MacBook Air są własnością Apple Inc.